fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

I. Általános szabályok, adatok

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) vonatkoznak az IMPLANT KÖZPONT Kft. (székhely: 1121 Budapest, Nemes u 125. 1.em. 6-7. a továbbiakban: Szolgáltató) által végzett valamennyi egészségügyi szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre. 

A Szolgáltató internetes honlapjának címe 

A Szolgáltató internetes honlapot üzemeltet, mely a www.implantkozpont.hu domain alatt érhető el. A honlap részletes információt szolgáltat a szolgáltatási árakról, akciókról, valamint tartalmazza a Szolgáltató mindenkori hatályos ÁSZF-jét (https://implantkozpont.hu/aszf/).

II. Fogalom meghatározások

1. Szolgáltató: IMPLANT KÖZPONT Kft. (székhely: 1121 Budapest, Nemes u 125. 1.em. 6-7. Adószáma: 13123424-1-43)

A Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, mely az érdekkörében eljárókra is kiterjed. 

2. Megrendelő (vagy Paciens): az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens, illetve egyedi írásbeli szolgáltatási szerződés hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

3. Egyedi szolgáltatási megbízási szerződés (vagy “Kezelési terv”): A Szolgáltató rendelőjében kiállított minden olyan jogi nyilatkozat, amely a szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Megrendelő páciens és/vagy törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen, sajátjaként átad bármikor a kezelések folyamatában (így többek között, de nem kizárólagosan maga a Kezelési terv, Fogászati anamnézis lap, Műtéti kezelési hozzájárulás, Műtét előtti tájékoztató, Műtétet követő tájékoztató, Adatkezelési Nyilatkozat, illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos módosítására.

4. Anamnézis lap: a kezelések megkezdése előtt a Páciens által aláírt dokumentum, amely tartalmazza a Páciens adatait és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásait is.

III. A felek közötti szerződéses jogviszony feltételei és tartalma

1. A Felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok) és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Kezelési terv szerinti tartalommal határozzák meg. 

Amennyiben a Kezelési terv mást nem tartalmaz, az egyedi szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek szerint. 

A Kezelési Terv megkötésének módjai

A Szolgáltatási szerződést írásban vagy ráutaló magatartással (különösen a szolgáltatás Páciens általi igénybe vételével) köthető meg.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön az ÁSZF szerinti tartalommal, ha a Kezelési Terv, így maga a szerződés aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor.

A Páciens a Szolgáltatóval való jogviszony létesítésével tudomásul veszi, hogy a Kezelési Terven kívül a jelen ÁSZF-ben foglaltak is a Kezelési Terv részét képezik, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a Szolgáltatás igénybevételéért köteles megfizetni. 

Nem minősül új Kezelési Terv megkötésének, többek közt, a szolgáltatások módosítása vagy a Kezelési Terv egyéb módosítása.

Az Egyedi szolgáltatási szerződés (Kezelési Terv) megkötésének korlátai 

A Szolgáltató jogosult a Kezelési Terv megkötését és/vagy a szolgáltatás nyújtását indoklás nélkül megtagadni.

Amennyiben a Páciens nem nagykorú, vagy cselekvőképtelen, avagy cselekvőképességében korlátozott, a törvényes képviselőjének jóváhagyása is szükséges a Kezelési Terv megkötéséhez.

A Szolgáltató a Páciensi jogviszony fennállása alatt, illetve a Kezelési Terv megszűnését követően csak abban az esetben köt a Pácienssel egy új Kezelési Tervet, ha a Páciensnek nem áll fenn a szolgáltatás igénybevételéből eredő, el nem évült díjtartozása a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi Kezelési Terv megszűnésére nem a Szolgáltatónak a Kezelési Terv megszegésére visszavezethető felmondásával került sor. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkező Pácienssel tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerződéskötésre kerülne sor, az új Kezelési Terv a tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba Szolgáltató általi észlelésekor azonnali hatállyal megszűnik és a Páciens köteles valamennyi tartozását és az igénybe vett szolgáltatások díjait a Szolgáltató felé haladéktalanul megfizetni. 

2. A Kezelési Terv a Szolgáltató javaslatán alapul, melyet Megrendelő külön erre irányuló kifejezett nyilatkozat nélkül azzal hagy jóvá, hogy a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik. A Kezelési tervtől Szolgáltató jogosult önállóan eltérni (pl. fogászati státusz felvételekor rejtve maradt problémák, nem várt tényezők felmerülése esetében), azonban nagyobb szakmai eltérések indokoltságakor köteles lehetőség szerint előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. Kezelési terv változása maga után vonhatja a kikalkulált árajánlat módosulását, melyről a kezelés megkezdése előtt, vagy a kezelés alatt a Szolgáltató szóban tájékoztatást nyújt. Az eredeti tervhez képesti módosult kezelés árajánlatát a kezelés folytatólagos igénybe vételével a Megrendelő ráutaló magatartással fogadja el.

3. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fog(szak)orvosok, szakasszisztencia és egyéb alvállalkozók igénybevételével teljesíti a Kezelési Terv szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja a szolgáltatás magas szinten történő megvalósulásához kellő teljes admin- és paciens-koordinációt, valamint a szükséges fogtechnikai együttműködéseket és egyéb anyagokat a kezelést ellátó (közreműködő) fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal. A személyesen közreműködő (alvállalkozó) orvosokat az alábbi linken tekintheti meg: https://implantkozpont.hu/#munkatarsaink.

A Szolgáltatási szerződés (Kezelési Terv) vagy az annak tartalmát képező egyes nyilatkozatok aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális és általános fogorvosi, és fogszakorvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, fogszabályzáshoz, – a Szolgáltató alvállalkozókat (közreműködőket) is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. (A mindenkori aktuális orvos-közreműködőket az alábbi linken tekintheti meg:https://implantkozpont.hu/#munkatarsaink. A Szolgáltató a közreműködőkkel saját belátása szerint jogosult megállapodni azok szolgáltatásainak feltételeiről és erről nem köteles semmilyen tájékoztatást adni a Páciens részére.

4. A Kezelési Terv megkötéséhez szükséges Páciens adatok 

A Kezelési Terv megkötéséhez szükséges Páciens adatokat az Anamnézis Lap tartalmazza beleértve a Páciens egészségügyi adatait is.

A Szolgáltató a fenti adatokat a szükséges mértékben kéri be a Pácienstől azzal, hogy jogosult egyes adatok megadásától belátása szerint eltekinteni, valamint szükség szerint a fentieken túl további adatokat is igényelni a Pácienstől. 

A Szolgáltató jogosult megbízni a Pácienstől kapott adatokban és a szolgáltatását ennek megfelelően nyújtani. Amennyiben a Páciens által megadott adat valótlannak, pontatlannak vagy egyéb módon félrevetőnek vagy helytelennek bizonyul, akkor az ebből fakadó kár a Pácienst terheli, beleértve a Szolgáltató kárát is, és a Szolgáltatót ezzel összefüggésben kárfelelősség, kártérítés, és egyéb fizetési kötelezettség a Páciens felé nem terhelheti.

A Páciens adataiban bekövetkezett bármely változást a Páciens köteles a Szolgáltató felé haladéktalanul írásban vagy emailen bejelenteni. A Páciens mulasztása esetén a Szolgáltató a Páciensről tárolt adatok alapján teljesíti a Páciensi jogviszonyból eredő kötelezettségeit. A bejelentés elmulasztásából eredő kárt a Páciens köteles viselni. A Szolgáltató a Páciens bejelentése alapján változtatja meg a Páciensről a rendszerében szereplő adatait.

A Szolgáltató jogai:

• A Szolgáltató jogosult a Kezelési Tervet, Egyedi szolgáltatási szerződést, ajánlatot módosítani, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy azok módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosításról tájékoztatni.

• A Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

IV. Garancia, felelősség

Általános feltételek a garanciavállalásról, felelősségről

A Szolgáltató kizárólag a fog(szak)orvosai által, az IMPLANT KÖZPONT BUDA Fogászati Rendelőben elvégzett fogászati kezelésekre és az általuk átadott fogművekre vállal garanciát a Páciens felé az alábbi feltételek szerint és korlátozások mellett. 

A felelősség-korlátozásokat a Páciens kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

A Szolgáltató hibás teljesítésből eredő helytállási kötelezettsége a szakma szabályainak be nem tartásából eredő hibákra terjed ki.

A Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a Szolgáltató és annak személyzete szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a fogászati szolgáltatás nyújtásával állnak összefüggésben.

A fogászati kezelések végeredményét a Páciens általános egészségügyi állapota, valamint szájhigiénés szokásai is befolyásolják, melyekre a garancia nem terjed ki.

A garancia az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleg újbóli elkészítésére szól. A garancia nem vonatkozik az utazásra, szállásra, tartózkodásra, illetve az egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés) költségeire és más szakorvosi ellátás igénybevétele költségeinek megtérítésére, valamint a fogpótlás elvesztésére.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a gyökérkezelések kimenetelének sikerességéért, illetve a kezelések folyamán váratlanul szükségessé váló gyökérkezelések előfordulásáért. 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a hidak és koronák előkészítése során, vagy azokat követően esetlegesen szükségessé váló gyökérkezelések előfordulásáért. (Esetenként előfordulhat ugyanis, hogy a kezelt fog a hidak és koronák számára történő előkészítés során traumát szenved, aminek következménye lehet a gyökérkezelés elvégzésének szükségessé válása.)

A Szolgáltató ideiglenes hidak, ideiglenes koronák és ideiglenes fogpótlások vonatkozásában nem fogad el garanciális igényeket.

Paciens tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességének függvényében (valamint az előre nem azonosítható kockázatoktól függően), a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt a Paciens semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

A műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek a Paciens által kért beavatkozás következtében, melyért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Továbbá tekintettel arra, hogy a fogászati beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, a Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget. 

A Szolgáltató nem vállal továbbá sem anyagi, sem bármi egyéb felelősséget a már átadott fogpótlások esztétikai okokból fellépő utólagos (átadás-átvételt követő) reklamációjáért.

A Szolgáltató kizárólag esztétikai okokból fellépő reklamáció esetén kizárja a felelősségét kifejezetten (de nem kizárólag) a fogszabályozási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti eredmények szubjektivitását tekintve, amennyiben a fogszabályozási tevékenység, dentoalveoláris műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt a paciens kizárólag esztétikai okokból elfogadni nem tudja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a költségekért és károkért, amelyek a Pácienst azért érik, mert a szolgáltató vis maior esetén időszakosan nem tudja a szolgáltatását teljesíteni. A jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak minősül a háború, természeti kár és a kezelőorvos vagy a Szolgáltató adott szolgáltatással kapcsolatos közreműködőjének bármely okból bekövetkező betegsége, halála, sztrájkja vagy időleges távolléte, valamint a rendelőt érintő közszolgáltatások szünetelése.

A garanciális beavatkozás kizárólag az IMPLANT KÖZPONT BUDA rendelőjében történik. A szavatosság és jótállás során a kijavítás vagy kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője.

Az IMPLANT KÖZPONT BUDA Fogászati Rendelő nem téríti meg egy másik fogászati rendelőben elvégzett garanciális beavatkozás ellenértékét.

A garanciális igény bejelentésére a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

• Személyesen a 1121 Budapest, Ördögszikla köz 1. címen

• Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a +36 1 291 4651, +36 20 557 1964 telefonszámon

• Elektronikus levél formájában az info@implantkozpont.hu e-mail címen

A garancia időtartama

A Szolgáltató az alábbi maximális garanciális időtartamokat vállalja az egyes szolgáltatások esetén:

a) Esztétikus tömésre: 10 év garancia

b) Betétekre (Inlay, onlay): 10 év garancia

c) Rögzített fogpótlások (koronák, hidak): 10 év garancia

d) Kivehető fogpótlások, fogsorok: 1 év garancia

e) Porcelán héj: 10 év garancia

f) Straumann és Nobel Biocare Implantátum anyagára: élethosszig tartó garancia

A fentieken túl a Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást.

A garancia érvényességének feltételei és kizárása

A Szolgáltató által vállalt garancia kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén érvényes:

a) a Páciens a fogait megfelelően ápolja, a kezelőorvosa által ismertetett szájhigiéniás előírásokat folyamatosan betartja

b) a Páciens a kezelőorvosa által előírt ellenőrzéseken (4 havonta) a Szolgáltató fogászati rendelőjében megjelenik

c) a Páciens legkésőbb 30 napon belül elvégeztesse azokat az állapotfenntartó kezeléseket (pl.: fogkő-eltávolítás, protézis alábélelés), amelyeket kezelőorvosa javasol

d) a Páciens a fogpótlást a megadott módon tisztán tartja

e) a Páciens a fogpótlást rendeltetésszerűen használja, kizárólag fiziológiás rágóerőnek tegye ki, amelyek nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez

f) a Páciens a fogművet nem teszi ki traumának, csont- és ínybetegségnek

g) a Páciens minden beavatkozást határidőre kifizet a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató által vállalt garancia érvényét veszti, amennyiben a Páciens:

a) nem jelenik meg az előírt ellenőrzésen,

b) nem megfelelő táplálkozás és egyéb rossz szokások miatti, a paciens rágószerveit érintő problémák felmerülése esetén

c) rövid időn belül nagyobb súlygyarapodás, illetve súlyvesztésége lesz,

d) krónikus betegség áll fenn, melynek negatív hatása van a fogazat,
valamint a fogpótlás állapotára (pl.: cukorbetegség, epilepszia, csontritkulás, daganatos megbetegedések, sugárkezelés- és kemoterápia utáni állapot),

e) a kezelést követően kialakulnak, a kezelést megelőzően nem ismert allergiák, fogbetegségek, és azok következményei,

f) a fogpótlás vagy implantátum extrém igénybevételnek van kitéve (éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás) és ennek következtében károsodik a fogmű,

g) a fogpótlást rendellenesen használja, és így a fogmű károsodik (pl. leejtett fogsor, sportsérülés),

h) baleset miatt sérül a fogmű,

i) a fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el, illetve nem hordja – melynek következménye a túlzott fogsor szorításból adódó porcelán leplezés lepattanása,

j) a Páciens a Szolgáltató által javasolt kezelést és fogtechnikai munkát egy másik klinikán végezteti el

k) a kezelés alatt vagy a kezelést követően, más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést a Szolgáltató által kezelt területre

l) porcelán héj esetén a héj megfeszítése által okozott károkra (nem rendeltetésszerű használat, vagy külső behatás),

m) az implantáció nem történik meg a tervezett időn belül, (hosszú távú ideiglenes pótlás, amely az implantációt előkészítő pótlás),

n) a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, a fogművet nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére.

o) a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt kezeléseket nem vette igénybe vagy a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.

Kötelező fogászati kontroll: A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Megrendelő pácienst, hogy a fogászati kezelés befejezését követően, így különösen parodontológiai kezeléseket követő utógondozás keretében rendszeres fogászati kontroll szükséges mindaddig, amíg a kezelőorvos ennek elmaradását vagy ritkítását el nem rendeli. 

A dentoalveoláris műtéteket, különös tekintettel a fogbeültetéseket követően a sebgyógyulás időszakában havi kontroll vizsgálat, a teljes körű garancia biztosításához évi négy alkalommal professzionális szájhigiéniai kezelés szükséges, melyet Szolgáltató végezhet el, valamint évenkénti röntgen kontroll szükséges. Ennek elmulasztásából eredő kockázatok kizárólag a Megrendelőt terhelik. 

V. A szolgáltatás ellenértéke: kezelési díjak, költségek, számlázás

1. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és a rendelő várótermében kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A kezelések, illetve az egyes anyagok díja a Kezelési terv illetve a Szolgáltatási Szerződés szerint fizetendő. 

2. A Kezelési Terv szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a technikai eszközök illetve a közvetített szolgáltatások költségei a Kezelési Tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra. A számlázásra a számlázás napján a Szolgáltatóra érvényes és hatályos számviteli és adójogi előírások alkalmazandóak.

3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai költség, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. A Szolgáltatási Szerződés szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalánydíjazás is megállapítható.

4. Fogtechnikai anyagok/fogművek szolgáltatása esetén a vonatkozó kezelés költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag/fogművek beépítésekor fizetendő, vagy nagyobb értékű szolgáltatások esetén a szolgáltatás teljes költsége előre fizetendő.

5. A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult előleget kérni a Páciensektől az adott kezelés megkezdése előtt, amennyiben ezt a Szolgáltató saját megítélése alapján szükségesnek találja.

6. A kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, bankkártya stb.) és a fizetés határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat összege.

7. A Páciens felelős a díjfizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt felmerült költségek megfizetéséért. A Páciens tartozásának behajtásában közreműködők által felszámított költségeket mint kart, a Páciens köteles megfizetni a Szolgáltató részére. 

8. Amennyiben a Páciens befizetése a számla összegénél kevesebb, vagy a befizetés nem köthető számlához, a Szolgáltató a befizetést az alábbiak szerint rendeli a tartozáshoz:

a) a befizetést a Szolgáltató a nem a szolgáltatásból eredő tartozásokra fordítja először, beleértve a késedelmi kamatot és a költséget – amennyiben ilyen tétel a számlán szerepel –, ezt követően történik a számlához tartozó szolgáltatásból eredő tartozások kiegyenlítése;

b) amennyiben nem azonosítható be, hogy a befizetés melyik számlához kapcsolódik, akkor a fentiek figyelembevételével mindig a legrégebbi számlatartozáshoz kerül hozzárendelésre a befizetés. 

9. Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés szerint díj- és anyagköltségek az Kezelési terv részeként kerülnek meghatározásra a Megrendelő páciens egyedi kezelési igényeinek függvényében. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató által adott költségtervezet, ajánlat 30 napig érvényes, ezt követően a Szolgáltató jogosult a díj-, és anyagköltség változtatására. Ezen túlmenően a Kezelési Tervben szereplő díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is. 

10. Megrendelő az egyes kezelés(ek) vagy a kezelés jellegétől függően egy adott kezelés sorozat végeztével állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla átvételével a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését igazolja.

VI. Fizetési feltételek és a kezelés lemondás

1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat összege. A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet. Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Megrendelő által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.

2. Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megkezdett kezelés az elfogadott Kezelési terv birtokában a kezelőorvos hozzájárulása nélkül nem módosítható. 

3. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kezelésekre történő bejelentkezés legkésőbb a kezelés időpontját 24 órával megelőzően mondható le. Amennyiben az időpont legkésőbb annak kezdetét megelőzően 24 órával nem kerül lemondásra, illetve a Megrendelő nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladó időt késik, köteles 10.000,- Ft rendelkezésre állási díjat megfizetni, ha akadályoztatását hivatalosan igazolni nem tudja. 

Amennyiben ilyen esetben a Szolgáltató anyagokat szerzett be a Páciens részére és a kezelésre az eredeti időpontot követő két héten belül nem kerül sor a Szolgáltató a beszerzett anyagok teljes ellenértékét jogosult kiszámlázni a Páciens részére meghiúsulási kötbérként. A jelen szakasz rendelkezései abban az esetben is alkalmazandóak, ha az adott szolgáltatást a Páciens nevében vagy javára más személy (például hozzátartozó) rendeli meg.

VII. Adatkezelés, adatvédelem, tájékoztatások

A Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

Egyebekben a külön Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltak az irányadóak. A mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot, valamint a Rövidített Adatkezelési Tájékoztatót az alábbi linken találja (vagy töltheti le): https://implantkozpont.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr/. 

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt Fogászati anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

3. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőjében biztonsági kamerarendszer működik ezért hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni. A felvételkészítés során a Szolgáltató a hatályos képrögzítési és adatvédelmi jogszabályokat betartja. A Rendelői Kameraszabályzatot a rendelő várótermében publikusan elérhetővé teszi. 

4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

A Páciens a szolgáltatás igénybe vételével elfogadja továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltakat.

5. A Szolgáltató a rendelőben jól látható helyen kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót, azaz a betegjogi képviselő elérhetőségét. 

6. Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni a hatályos polgári jog és a speciális szakmai és felelősségbiztosítási szabályok szerint, a kárfelelősségi kizáró nyilatkozatot a jelen Általános szerződési feltételekben és/vagy az egyes kezelési terveken kell feltüntetni.

7. A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben számláját vagy egyéb tartozását a számlán vagy egyéb érvényes iraton feltüntetett esedékesség napjáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató a számlatartozás behajtását egy, az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti. 

8. A Páciens kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi általa, a Szolgáltatónak átadott személyes adatot jogosult volt a Szolgáltató tudomására hozni, az ehhez szükséges valamennyi hozzájárulást beszerezte.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés, a Kezelési terv aláírásával (vagy aláírás hiányában, ráutaló magatartással a szolgáltatás Páciens általi igénybe vételével) elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, kifogás emelésére kizárólag a kezelés megkezdését megelőzően (akár a kezelés megtagadásával) van mód. A Megrendelő paciens a kezelés engedélyezésével tudomásul veszi, hogy a felek jogviszonyát a jelen ÁSZF és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés képezi, és az annak tartalmát nem vitatja. 

2. Jelen ÁSZF és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodását.

3. Az ÁSZF-ben és a Szolgáltatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv, valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének.

5. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására.

6. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Pacienssel a Szolgáltatató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

Hatály: 2020.07.01.

IMPLANT KÖZPONT Kft. 
mint Szolgáltató képviseletében:
Dr. Horváth Ferenc